X-光

星系相戰:M81 kah M82

相片中央彼兩个星系是 tī 北天 ê 大熊座遐。毋過實際上是離足遠–ê,有 1200 萬光年遐爾遠。

半人馬座 A

半人馬座 A 是離咱地球上近 ê 活跳星系,伊離咱干焦 1100 萬光年遠爾爾。

捲螺仔星系 NGC 2841

捲螺仔星系 NGC 2841 離咱有 4600 萬光年遠,會通 tī 北方星座 大熊座 ê 方向揣著。

咱附近 ê 捲螺仔星系 NGC 4945

這是 大捲螺仔星系 NGC 4945 ê 特寫, 這个宇宙星系是一个側向星系,kah 咱 ê 銀河系是差不多大。