Wolf-Rayet 星

雷神 Thor ê 頭盔

咱一般攏 kā NGC 2359 叫做 雷神 Thor ê 頭盔。伊是一个帽仔形 ê 宇宙雲,閣有兩支翅股。

NGC 6888:月眉星雲

NGC 6888,又閣叫做 月眉星雲,ùi 中心明亮大質量恆星 歕出來 ê 恆星風,差不多有 25 光年闊。

去予風吹開 ê NGC 3199

NGC 3199 離咱有 12,000 光年遠,是一隻 tī 南方航行 ê 星座,龍骨座,內底發光 ê 宇宙雲。這个星雲 tī 狹頻假色影像內底,有 75 光年闊。