Trojan 小行星

Lucy 太空船欲去探索 8 粒小行星

Lucy 計畫是想袂 ùi 這馬踅木星 leh 行 ê Juno 太空船,搜揣 ùi 木星無一定揣會著 ê 太陽系起源 ê 線索。