Swift-Tuttle 彗星

三暗 ê 英仙座流星

這是用 kha-mé-lah kā 三工無月娘厚恆星 ê 暗暝翕 ê 相片合成 ê 夜景。

足光 ê 流星 kah 恆星滿滿 ê 夜空

這个足光 ê 英仙座流星,用一秒鐘 60 公里緊 ê 速度,ùi 地球大氣犁過。伊 ê 軌跡,綴這个有足濟恆星 ê 銀河 leh 行。

Tī 下底 ê 英仙座流星

Tī 地球 ê 人通常是攑頭看流星雨。毋閣太空人 Ron Garan tī 2011 年 8 月 13 翕 ê 這張出眾 ê 相片,是 àⁿ-頭看 ê 英仙座流星雨。