SuperBIT 氣球望遠鏡

SuperBIT 望遠鏡 翕 ê 蜘蛛星雲

蜘蛛星雲嘛叫做 劍魚座 30,是一个直徑超過 1000 光年大 ê 大型恆星形成區,就 tī 咱厝邊 ê 衛星星系 大麥哲倫星雲 內底。