STEVE 極光

紐西蘭天頂 ê 穩定極光紅弧

這个踅 tī 極光邊仔無四常 ê 紅光是啥物?伊是穩定極光紅弧 SAR。

Tī 庄跤小路天頂 ê STEVE 極光 kah 銀河

毋是逐條路攏迵 tùi STEVE 極光去。這是一款特別形態 ê 極光,叫做 速度增加的強熱輻射。