Sir-Lí-Khóng

深空視場:心臟星雲

是啥物驅動心臟星雲發光?

LBN 86:燕魟星雲

這个烏暗星雲 ê 正式編號是 SH2-63 kah LBN 86,是氣體 kah 塗粉組成–ê,伊 ê 外形就親像是海內底 ê 魚仔。

仙后座 A ê 循環再生

咱銀河系內底 ê 大質量恆星,有足精彩 ê 人生。