Seyfert 星系

咱附近 ê 捲螺仔星系 NGC 4945

這是 大捲螺仔星系 NGC 4945 ê 特寫, 這个宇宙星系是一个側向星系,kah 咱 ê 銀河系是差不多大。

NGC 1566:捲螺仔星系 - 西班牙舞者星系

NGC 1566 是一个島宇宙,內底有幾若十億粒恆星。伊 to̍h tī 南天 ê 劍魚座遐,差不多 6000 萬光年遠 ê 所在。