RCW 86

RCW 86:歷史上有紀錄 ê 超新星殘骸

西元 185 年彼陣,中國天文學家有紀錄著 出現 tī 南門星官 ê 一粒新恆星。

RCW 86:歷史上有名 ê 超新星殘骸

西元 185 年 ê 時陣,中國天文學家記錄著這个 tī 南門星官 ê 新恆星。這个天區 tī 現代星表叫做 半人馬座 α kah β。