Odysseus 號

Odysseus 號 登陸月球

Tī 這張直覺機器公司 Nova-C 月球登陸器 ê 闊幅速翕內底,液氧甲烷火箭 iăn-jín 咧噴火,Odysseus 號 登陸器 ê 停車跤才拄磕著月球表面。

Odysseus 號 kah Parkes 望遠鏡接收盤

這張 tī 地球澳洲 New South Wales 省翕 ê 影像內底,有 CSIRO ê Parkes 無線電波望遠鏡,當咧指向月圓相 ê 月娘。

Odysseus 號 飛 tuì 月球 去

直覺機器公司 ê 機器人登陸器 Odysseus tī 1972 年 Apollo 17 號任務 ê 時陣,完成美國頭一擺登陸月球 ê 任務 。