NIRcam

少年恆星 kah 恆星噴射流

James Webb 太空望遠鏡 ê NIRcam 近紅外線相機,翕著這張 ùi 一對拄形成 ê 少年恆星噴出來 ê 高速分子氣體噴流 發出 ê 紅外線影像。

少年星團 NGC 346

質量上大 ê 少年星團是 NGC 346。伊就 tī 咱 ê 衛星星系 小麥哲倫星雲 ê 恆星形成區內底,離咱有 21 萬光年遠。

2MASS J17554042+6551277

這个視野中心 ê 恆星 to̍h 叫做 2MASS J17554042+6551277。這就是伊 ê 名,是用座標來做伊 ê 目錄編號。