NGC 869

英仙座 內底 ê 雙 星團

這是咱 tī 夜空用目睭就有通直接看著 ê 天體,tī 西元前 130 年彼陣去予 希臘天文學家 Hipparchus 編 tī 星表內底。

英仙座 ê 雙星團

這个 tī 北方英仙座 ê 美麗星場有 3 粒月娘遐爾闊(1.5 度闊)。內底有足有名 ê 開放星團,英仙座 η kah χ。

島宇宙 kah 宇宙沙

這是 tī 逐年攏有 ê 英仙座流星上濟彼陣看著 ê。流星光 ùi 倒爿下跤行到正爿頂懸。