NGC 7822

仙王座內底 ê NGC 7822 星雲

Tī 北天星座仙王座內底 ê 巨型分子雲邊仔,有離咱差不多 3000 光年遠、leh 發光 ê 恆星形成區 NGC 7822。

NGC 7822:宇宙 ê 問號

這看起來敢若是一个大型 ê 宇宙問號。毋閣上大 ê 問題是欲按怎 ùi 較光 ê 氣體 kah 較暗 ê 塗粉 來解說星雲 ê 恆星形成歷史。