NGC 7293

CFHT 翕 ê 螺旋星雲

螺旋星雲 是一个離咱上倚 ê 上光 ê 行星形星雲,這是一款類太陽恆星性命結束 ê 時陣 製造 ê 氣體雲。

NGC 7293:捲螺星雲

有一粒離地球干焦 700 光年遠爾爾、佇寶瓶座 ê 方向、太陽質量 ê 恆星,當咧死亡。

NGC 7293:捲螺仔星雲

Tī 水瓶座方向 700 光年遠 ê 所在,有一粒 類太陽恆星 已經行到性命上尾 ê 坎站矣。伊 tī 上尾幾若千年 ê 時間內底,產生了 捲螺仔星雲 (NGC 7293)。