NGC 7000

北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

咱地球面頂 愛好天星 ê 迷眾,看著這寡宇宙雲 ê 外形,可能認會出 in 是啥物。

天鵝座雲牆 ê 恆星形成區

天頂 ê 北美洲星雲會當做地球 ê 北美洲大陸袂當做 ê 代誌:做恆星!

北美洲星雲 kah 鵜鶘星雲

NGC 7000 敢若是一塊大陸 ê 外形,予伊提著這个有名 ê 名,北美洲星雲。正爿拄仔好是北美洲星雲 ê 東岸,嘛叫做 IC 5070。