NGC 6979

Fleming 三角精靈

這个看起來亂糟糟、有交纏雲絲–ê,是衝擊波產生 ê 發光氣體。

Fleming 三角精靈

這个交纏 ê 雲絲是 ùi 衝擊波形成 ê 發光氣體。伊 to̍h tī 地球夜空 ê 天鵝座方向看會著,是面紗星雲 ê 一部份。