NGC 6888

天鵝座 ê 宇宙雲

這寡宇宙雲 ê 成份是氣體 kah 塗粉,in 就 tī 咱銀河盤面頂足濟恆星 ê 所在,差不多是 tī 天鵝座 ê 方向遐。

NGC 6888:月眉星雲

NGC 6888,又閣叫做 月眉星雲,ùi 中心明亮大質量恆星 歕出來 ê 恆星風,差不多有 25 光年闊。