NGC 4631

NGC 4631:海翁星系

NGC 4631 是一个大閣媠 ê 捲螺仔星系。伊是側向星系,離咱有 2500 萬光年遠,是 tī 北方星座獵犬座遐。

彗星 Leonard kah 海翁星系

這張組合相片是 11 月 24 天光進前翕 ê,這陣 ê 彗星 Leonard (C/2021 A1) 掃過 北天兩个星系之間。