NGC 346

少年星團 NGC 346

質量上大 ê 少年星團是 NGC 346。伊就 tī 咱 ê 衛星星系 小麥哲倫星雲 ê 恆星形成區內底,離咱有 21 萬光年遠。

NGC 346 星團內底 ê 少年恆星

NGC 346 星團內底 ê 大質量恆星 ê 歲壽足短 ê,毋閣 in 足活潑 ê。