NGC 3372

龍骨座大星雲

這个星雲就是 NGC 3372,伊去 hŏng 叫做龍骨座大星雲,是大質量恆星 kah 變化星雲 in 兜。

龍骨座星雲 ê 雲

是啥物造成龍骨座星雲 ê 雺霧?這幅烏暗不詳 ê 圖實際上是分子雲。分子氣體 kah 塗粉 ê 結傷厚矣,才會看起來無透明。