NGC 3324

船底座大星雲

船底座大星雲是南天天頂 ê 一粒寶石,伊正式 ê 編號是 NGC 3372。

北船底座星雲

大型 ê 船底座星雲內底有奇怪 ê 恆星 kah 標誌性 ê 星雲。這个星雲是照伊 徛起 ê 星座號名–ê。

Webb 太空望遠鏡 翕--ê 龍骨座絕壁

這張遮爾清楚 ê 相片是最近 James Webb 太空望遠鏡翕–ê,伊是目前為止發射到太空 ê 上大台天文望遠鏡。

龍骨座大星雲

這个星雲就是 NGC 3372,伊去 hŏng 叫做龍骨座大星雲,是大質量恆星 kah 變化星雲 in 兜。

北 龍骨座星雲

大龍骨座星雲 是奇怪 ê 恆星 kah 有代表性 ê 星雲 in 兜。