NGC 2841

捲螺仔星系 NGC 2841

咱會當 tī 北天 ê 大熊座方向揣著捲螺仔星系 NGC 2841,伊是夜空中算袂䆀揣 ê 天體,離咱才 4600 萬光年遠爾爾。

捲螺仔星系 NGC 2841

捲螺仔星系 NGC 2841 離咱有 4600 萬光年遠,會通 tī 北方星座 大熊座 ê 方向揣著。