NGC 2264

哈伯太空望遠鏡 翕--ê 圓錐星雲

一陣恆星 tī 一个叫做 圓錐星雲 ê 大塗粉柱內底當咧形成。

NGC 2264:圓錐星雲

這个大型 ê 塗粉柱叫做 圓錐星雲,內底有足濟恆星當咧形成。