NGC 2070

蜘蛛星雲區

蜘蛛星雲嘛號做 劍魚座 30,伊 ê 直徑有超過 1000 光年長,是 tī 咱 ê 衛星星系大麥哲倫星系內底,一个大型 ê 恆星形成區。

Webb 太空望遠鏡翕--ê 蜘蛛星群 R136

咱附近 ê 恆星形成區中央有大質量星團,內底有一寡目前咱所知影 上大上高溫 ê 恆星。