NGC 2024

馬頭星雲 kah 火舌星雲

馬頭星雲,嘛叫做 Barnard 33,是夜空中足出名 ê 烏暗標誌。

Tī 火舌星痕內底

火舌星痕是一个 tī 可見光波段特別有名 ê 影像。因為伊 tī 獵戶座皮帶 ê 恆星形成區真厚雲、密實。