NGC 2023

馬頭星雲 kah 火舌星雲

馬頭星雲,嘛叫做 Barnard 33,是夜空中足出名 ê 烏暗標誌。

馬頭星雲 kah 火舌星雲

馬頭星雲是天頂一个足有名 ê 星雲。這个馬頭形看起來是烏 ê,這是因為伊是一塊袂透光 ê 塗粉雲,to̍h chhāi tī 較光 ê 發射星雲頭前。