NGC 147

NGC 147 kah NGC 185

矮星系 NGC 147 (倒爿) kah NGC 185 tī 這幅望遠鏡畫面內底徛相倚。這兩个毋是 離咱有 250 萬光年遠 ê 大捲螺仔 - 仙女座星系 M31 定定講著 ê 衛星星系。