NGC 1333

NGC 1333:英仙座內底 ê 恆星托兒所

可見光波段 ê NGC 1333 看起來是一个反射星雲,主要是藍色色調,這是星際塗粉反射恆星光 ê 專有色。

英仙座內底 ê 星塗

英雄星座 英仙座 tī 天頂佔 6 度闊,內底攏是宇宙塗粉、氣體、kah 恆星。

NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所

NGC 1333 tī 可見光會當看著 反射星雲,主要是星際塗粉反射恆星 ê 藍色特徵光。

英仙座分子雲 ê 星粉

這个星粉雲 to̍h 浮 tī 深空內底,tī 英仙座分子雲方向 850 光年遠 ê 所在。Tī 這幅差不多有 2 度闊 ê 望遠鏡視野內底,看會著有足明顯反射光 ê 星雲,這个光是 ùi 藏 tī 雲內底 ê 少年恆星發出來 ê。