NGC 1316

NGC 1316:星系相挵了後

NGC 1316 是一个大型長株圓星系。伊差不多 tī 1 億年前,就開始咧食伊厝邊一个較細 ê 星系 NGC 1317,就是正爿頂懸彼个。