Mimas

土星光下 ê 土衛 Mimas

有半爿面一直面對土星 ê 土衛 Mimas,to̍h ùi 烏影彼爿 kā 咱睨。

Mimas:有大隕石坑 ê 細粒衛星

這是 土星 一粒上細粒 ê 球形衛星面頂,其中一擺 上大相碰產生 ê 隕石坑。