Messier 106

M106 方向 ê 景色

大閣光 ê 美麗捲螺仔星系 Messier 106 是這張宇宙影像 ê 主題。

幾若粒星系 kah 一粒彗星

這張星系滿四界 ê 清楚望遠鏡影像是 10 月 12 tī 美國加州六月湖天頂翕–ê。