Messier 星表

南天 ê 仙女座星系

南半球 ê 春天是 ùi 九月底開始,這陣 ê 仙女座會佇半暝出現佇天頂上懸 ê 所在。

M44:鬼宿星團

M44 是咱太陽系附近 ê 星團之一,伊離咱干焦 600 光年遠爾爾。伊嘛叫做 蜂岫星團 抑是 鬼宿星團。

Messier 101

大閣媠 ê 捲螺仔星系 M101 是 Messier 星表較後尾 ê 天體,毋過毋是上落尾彼个。伊有夠大 ê,有 1 萬 7 千 光年遐爾闊,差不多是咱銀河系 ê 二倍大。