Medusa 星雲

Medusa 星雲

這个辮仔形 kah 蛇紋 ê 發光氣體雲絲,予伊得著這个足紅 ê 名,Medusa 星雲。伊嘛叫做 Abell 21。這个 Medusa 星雲是一个足老 ê 行星形星雲。伊 to̍h tī 雙生仔座方向,離咱有 1500 光年遠。