M84

室女座星系團

室女座星系團 佔 這規幅 望遠鏡 視野 差不多有 4 度闊。

室女座星系團 ê 中心

室女座星系團是離咱銀河系上近 ê 星系團,離咱有 7000 萬光年遠,內底有超過 2000 个星系。

Markarian 鍊仔

Tī 室女座星系團 ê 中心附近,有一條叫做 Markarian 鍊仔 ê 星系鍊 to̍h 袚 tī 這个深空望遠鏡視野內底。