M8

內海仔星雲 ê 南崖

起起落落 ê 明亮山龍 kah 塗粉雲 to̍h 橫過這个 鄰近 ê 恆星形成區 M8 ê 特寫。 M8 嘛叫做 內海仔星雲。

人馬座三生仔

這三个真光 ê 星雲定定 tī 望遠鏡 tùi 人馬座 kah 銀河中心這个真 kheh ê 星場看著。事實上,18 世紀 ê 宇宙觀測者 Charles Messier kā 其中兩个,M8 kah M20 收入去目錄內底。