M45

昴宿星團:七姊妹仔星團

你敢捌看過七姊妹仔星團?就算你捌看過,你可能嘛毋捌看過像這个遮爾大閣清楚–ê。

七姊妹仔星團 kah 加州星雲

正爿頂懸藍色彼陣,是昴宿星團。伊嘛叫做七姊妹仔,抑是 M45,是天頂看會著 ê 開放星團 內底上光 ê。