M42

馬頭星雲 kah 獵戶座星雲

這个烏暗 ê 馬頭星雲 kah 發光 ê 獵戶座星雲 tī 宇宙遠景成做一个對照。In to̍h 出現 tī 這个予人讚嘆 ê 拼鬥影像 ê 兩个對角。