M20

美麗 ê 三叉星雲

三叉星雲是咱銀河盤面頂 ê 一个恆星形成區。

Tī 銀河中心 ùi 內海仔星雲 kàu 薰吹星雲

這个恆星景色內底有烏暗 ê 雲斑 kah 彩色 ê 雲彩。In ê 外形看起來 to̍h 親像是薰吹 kah 碗,所以這个暗星雲才會去予叫做薰吹星雲。

美麗 ê 三裂星雲

這个美麗 ê 三裂星雲嘛叫做 M20,離咱有 5000 光年遠,tī 厚星雲 ê 人馬座方向遐。

人馬座三生仔

這三个真光 ê 星雲定定 tī 望遠鏡 tùi 人馬座 kah 銀河中心這个真 kheh ê 星場看著。事實上,18 世紀 ê 宇宙觀測者 Charles Messier kā 其中兩个,M8 kah M20 收入去目錄內底。