Kuiper 帶

北落師門 厚塗粉 ê 石屑仔盤

北落師門是一粒足光 ê 恆星,kah 咱地球 ê 距離是 25 光年,tī 南魚座 ê 方向遐。

矮行星 Makemake ê 衛星 tùi 伊面頭前行過

Makemake (發音是 MAH-kay MAH-kay) 是 Kuiper 帶內底第二光 ê 矮行星。伊有一粒衛星。

暗暝 ê 冥王星

這个烏影景色就是冥王星暗暝彼半爿。遮是一个暗淡 koh 遙遠 ê 世界。