Kha-Lú-Sìm-Muh

流星崩去 會發出化學光

流星有可能有足濟色。是講人類 ê 目睭通常是無法度看著遐爾濟色,毋過 kha-mé-lah 是會使。

仙后座 A ê 循環再生

咱銀河系內底 ê 大質量恆星,有足精彩 ê 人生。