K-型巨星

美麗 ê Albireo AB

天鵝座 β 星 對咱 ê 目睭來講,是一粒星。毋閣你若是 kā 細台望遠鏡 鬥 目鏡 來看,就會看著伊其實是一組美麗 ê 雙星。