IC1590

小精靈星雲 ê 塗粉雲

恆星是 ùi 實密烏暗分子雲內底生出來–ê。毋閣紲落來,恆星會 kā 這寡分子雲,變做巨大閣複雜 ê 塗粉雕塑。