IC 4812

南冕座內底 ê 恆星 kah 塗粉

Tī 這張南冕座北方邊界 ê 望遠鏡遠景中,有滿滿 ê 宇宙塗粉 kah 豐富 ê 恆星。

南冕座 ê 恆星 kah 塗粉

這幅望遠鏡影像內底,宇宙塗粉罩 tī 有足濟恆星彼搭,to̍h tī 南冕座,澳洲王冠 ê 北方邊界附近。