IC 4592

IC 4592:藍色馬頭反射星雲

你敢有馬 ê 頭? 你看著–ê 毋是彼个有名 ê、tī 獵戶座 ê 馬頭星雲,是另外一个 tī 深空影像內底 看起來 kah 伊足成–ê 較暗 ê 星雲。

IC 4592:藍色馬頭反射星雲

你敢有看著馬頭?毋閣你看著 ê 毋是 tī 獵戶座內底彼个有名 ê 馬頭星雲,是一个閣較暗 ê 星雲。