IC 446

麒麟座 ê 雲絲

藍色 ê 反射星雲可能是代表厚塗粉 ê 區域。這張清楚 ê 望遠鏡景色 tī 天頂有超過 1 度闊,in to̍h tī 無啥光毋閣蓋奇幻 ê 麒麟座 方向。