IC 443

IC 443:海䖳星雲

是按怎有一隻海䖳 tī 恆星海內底咧泅水?

海䖳星雲 kah 火星

一般來講,海䖳星雲較暗嘛較歹翕,毋閣這馬咱翕著伊迷人 ê 姿態矣!