IC 410

氣體 kah 塗粉 內底 ê 肚胿仔星雲

是啥物代誌予肚胿仔星雲遮爾鬧熱?是恆星形成活動啦!

NGC 3572 kah 南天 ê 肚胿仔星系

這幅宇宙天景,有翕著 NGC 3572 內底 少年恆星邊仔 leh 發光 ê 氣體 kah 烏暗 ê 塗粉雲。