IC 2118

參宿七 kah 尪姨頭星雲

夜空有一个奇怪 ê 面容,去予恆星光照甲爍咧爍咧。人看著這个彎彎曲曲 ê 形體,就 kā 號做尪姨頭星雲。