Iăn-Jín

Odysseus 號 登陸月球

Tī 這張直覺機器公司 Nova-C 月球登陸器 ê 闊幅速翕內底,液氧甲烷火箭 iăn-jín 咧噴火,Odysseus 號 登陸器 ê 停車跤才拄磕著月球表面。

人族一號火箭 用 液氧甲烷 點火發射

相對論太空公司製造 ê 人族一號火箭,伊 ê 零件大部份攏是 3D 列印做出來–ê。

LHS 475 b:地球大細 ê 系外行星

你若是會當徛 tī 系外行星 LHS 475 b 頂懸,你會看著啥毋?無人知影。毋過這張 AI 畫 ê 相片,是足趣味–ê,會當予你想像一下。

太平洋 ê 船跡

這寡奇怪 ê 痕跡是啥物?地球表面有一寡足清楚 ê 痕跡 kah 船 leh 行 ê 海路有關。