iăn-jín

LHS 475 b:地球大細 ê 系外行星

你若是會當徛 tī 系外行星 LHS 475 b 頂懸,你會看著啥毋?無人知影。毋過這張 AI 畫 ê 相片,是足趣味–ê,會當予你想像一下。

太平洋 ê 船跡

這寡奇怪 ê 痕跡是啥物?地球表面有一寡足清楚 ê 痕跡 kah 船 leh 行 ê 海路有關。