HH 666

HH 666 天體:龍骨座 ê 塗粉雲柱 kah 噴流

Tùi 一寡人來講,這看起來可能有成一个蜂岫。毋閣實際上,這張相片是哈伯太空望遠鏡翕 ê 宇宙塗粉柱。